Mossos d’Esquadra · Accés

Si vols opositar per treballar de Mosso d’esquadra,
estàs al lloc adequat.

Cossos de policia

Requisits de les oposicions de Mossos d’Esquadra

Tenir la nacionalitat espanyola.

Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

Tenir el títol de batxiller, de tècnic o un altre d'equivalent o superior. Derivat d’aquest punt hem tingut moltes sol·licituds d’informació, raó per la qual t’ho detallem una mica més.
 • Pots accedir amb ESO + prova d’accés a CFGS.
 • Pots accedir amb CFGM o CFGS.
 • Pots accedir amb Batxillerat.
 • I pots accedir amb qualsevol altre estudi superior.

Tenir l'aptitud psicofísica adequada per a l'exercici de la funció policial i no estar inclòs en cap causa d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica.

Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

Tenir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable, de tipus ordinari, d'acord amb l'article 46 del Reial decret 818/2009, que aprova el Reglament general de conductors.

No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.

No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

Pagar la taxa d'inscripció que correspongui.
Quan has de complir aquests requisits?

El dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Excepció: Tenir el permís de conduir vehicles de la classe B. Aquest requisit s’ha de complir abans d’entrar a l’ISPC.

Proves del procés de selecció per opositar per treballar de Mosso d’Esquadra

Les proves per opositar per treballar com Mosso d’Esquadra consten de 4 fases:

Primera fase: Oposició

Aquí t’expliquem com són les proves que has de superar en les oposicions autonòmiques de Catalunya per ser Mosso d’Esquadra.

Tingues present que cada convocatòria pot introduir petits canvis; no has de patir per això perquè nosaltres informem a tots els nostres alumnes de qualsevol novetat, i adaptem les nostres formacions de forma ràpida i eficient als canvis.

 • Subprova de coneixements.

  Test de 30 preguntes sobre el temari, en 35 minuts.

  Has de treure un mínim de 4 per ser apte.

 • Subprova aptitudinal.

  Realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant, en un temps de 35 minuts.

  S'avalua el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva.

  A Opositar és fàcil tenim experiència de molts anys preparant i et guiarem sobre el tipus d’exercicis que sortiran.

  Has de treure un mínim de 5 per ser apte.

 • Subprova de coneixements d’idiomes.

  Pots de triar dos dels 16 idiomes (anglès, italià, francès, alemany, rus, romanès, ucraïnès, àrab dialectal, amazic, wòlof, mandinga, xinès, hindi, panjabi, bengalí, tagàlog) i respondre 6 preguntes de cada idioma a partir d’un àudio.

  És una prova no obligatòria, però com no resta, recomanem que la facis perquè pots guanyar fins a 1’5 punts per idioma.

 • Circuit d’agilitat (compta un 33,3% sobre la nota).
 • Pressió sobre banc (compta un 33,3% sobre la nota).
 • Cursa llançadora - Cursa Navette (compta un 33,3% sobre la nota).

Has de treure un mínim de 5 de nota mitja per ser apte (amb un mínim d’un 1 en cadascuna).

 • Test de competències

  A més a més de fer el test de competències, aquest dia s’acostuma a emplenar un qüestionari sobre aspectes relacionats amb el curriculum vitae i els interessos professionals.

 • Entrevista personal

  Aquí s’avaluen diverses competències (responsabilitat i orientació a la qualitat, cooperació i treball en equip, autonomia i iniciativa, resolució de problemes, orientació de servei a les persones, adaptabilitat i flexibilitat, autocontrol i resistència a la pressió, autogestió i desenvolupament personal, motivació i identificació amb l'organització i habilitats socials i comunicatives), cadascuna de les quals puntua fins a 10 punts. Per tant, la puntuació màxima a obtenir és de 100 punts.

El resultat d’aquesta prova és apte - no apte. Per obtenir un apte, s’ha de treure una puntuació global de 50 o més punts (i una puntuació mínima de cada competència clau de 3 punts).

Cursos d’oposicions per preparar aquesta prova:

Si no tens el nivell C1 de català (antic nivell C), hauràs de fer aquesta prova.

 • Comprovació de les causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica.

  Aquí comproven que no tens cap de les exclusions mèdiques indicades i que, per tant, compleixes tots els requisits per les oposicions de mossos d’esquadra.

 • Comprovació de tatuatges.

  Miraran que no tinguin un contingut contrari als principis, valors i competències establerts en el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya (Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer).

Segona fase: Concurs

Aquí valoren els mèrits que tens per opositar per treballar com mossos d’esquadra. A dia d’avui, es valoren com a mèrit els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

 • Et donen 0,5 punts pel certificat bàsic.
 • Et donen 1 punt pel certificat mitjà.
 • Et donen 1,5 punts pel certificat avançat.

Nosaltres som centre preparador i examinador de l’ACTIC.

Tercera fase: Formació

Aquesta fase consisteix en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica per a policies d'una durada no superior a 1.350 hores. En aquest curs s'avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds) determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). El programa del curs desenvolupa, en diverses àrees temàtiques, el perfil i les funcions policials bàsiques.

Quarta fase: Pràctiques

Un cop superada l’Escola, s’han de fer un mínim de dotze mesos de pràctiques prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la DGP.

Darreres convocatòries i Estdístiques OEF de les oposicions de Mossos d’Esquadra

AnyEstatPlacesEstadístiques d'alumnes OEF
2023Pendent850
2022Ja realitzada840Nota més alta coneixements = 10,00
Nota mitjana coneixements = 8,21
Aprovats psicotècnics = 96%
Nota més alta psicotècnics = 10,00
Nota mitjana psicotècnics = 8,15
Nota mitjana prova idiomes = 2,6 (sobre 3 punts)
Aptes prova d’adequació psicoprofessional = 96%
Índex de satisfacció = 9,8
2021Ja realitzada435Nota més alta coneixements = 10,00
Nota mitjana coneixements = 8,05
Aprovats psicotècnics = 95%
Nota més alta psicotècnics = 10,00
Nota mitjana psicotècnics =7,90
Aptes prova d’adequació psicoprofessional = 89%
Índex de satisfacció = 9,85
2019Ja realitzada750Nota més alta coneixements = 8,58
Nota mitjana coneixements = 7,18
Aprovats psicotècnics = 98%
Nota més alta psicotècnics = 9,00
Nota mitjana psicotècnics = 8,01
Aptes subprova de personalitat dels que s’han preparat a EOF = 90%
Aptes prova d’adequació psicoprofessional = 95%
Índex de satisfacció = 9,3
2017Ja realitzada500Aprovats coneixements = 100%
Nota més alta coneixements = 9,15
Aprovats psicotècnics = 98%
Nota més alta psicotècnics = 8,3
Aptes subprova de personalitat dels que s’han preparat a OEF = 100%
Aptes prova d’adequació psicoprofessional = 90%
Índex de satisfacció = 9,22
2011Ja realitzada600Aprovats coneixements = 100%
Aprovats psicotècnics = 100%

Altres aspectes a tenir en compte per opositar per treballar com Mosso d’Esquadra

 • El sou aproximat (incloent complement i possibles triennis), pot arribar a 2.600 euros bruts al mes (amb 2 pagues extraordinàries l’any).
 • Tindràs possibilitat d’agafar excedències.
 • Podràs optar a promocions internes.
 • Tindràs 40 dies de vacances l’any.
 • Horaris intensius amb dues setmanes de cada 5 lliures.
Agents Mossos d'Esquadra

Encara tens dubtes?

Formulari de contacte