Condicions de compra

El present acord regula les condicions generals de compra dels serveis oferts en la present pàgina web i/o al campus d’Opositar és fàcil (d’ara en endavant “pàgina web”) per GRUP CBS QUALITY SLU amb NIF núm. B55730451 i domicili en C/ Ventallols, 5, 43003, Tarragona (Espanya).

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre i compra algun dels nostres serveis (cursos, classes, simulacres, llibres, materials o qualsevol altre producte o servei ofert a la nostra pàgina web) accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l'enllaç “Política de Privacitat”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per a obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web.

IMPORTANT: A l’accedir a la nostra web, registrar-se i comprar algun dels nostres productes o serveis, vostè passa a tenir automàticament accés al contingut formatiu digital del mateix i, conseqüentment, donada la naturalesa del servei (contingut digital) i d'acord amb l'article 103 punt m del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment NO és aplicable a aquest contracte.

1. PREUS I IMPOSTOS:

En contraprestació pel producte o servei adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a GRUP CBS QUALITY les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establertes a la pàgina web per a cadascun dels productes o serveis escollits.

Certs dels productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web estan subjectes a l'Impost del Valor Afegit (IVA), que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cadascun d’ells. En aquests casos, la venda dels serveis s'entendrà localitzada en el territori d'aplicació de l'IVA si l'adreça del destinatari està situada en territori espanyol, excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment.

En les comandes amb usuari a Canàries, Ceuta, Melilla, les vendes de serveis es trobaran exemptes d'IVA, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents de conformitat amb la normativa vigent en cadascun d'aquests territoris.

Una vegada finalitzada la selecció de serveis i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament d'aquests, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que, en cas de ser un servei que estigui subjecte, inclourà l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit) i es reflectirà en l'ordre de comanda en el moment d'efectuar la compra i en la factura.

No s'inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

2. PROCEDIMENT DE COMPRA:

A través d'aquesta pàgina web únicament podran ser realitzades comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats.

A la pàgina web es detallen tots els nostres serveis de manera individualitzada.

El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant la pàgina web, i per fer-ho han de seguir-se els següents passos:

  1. Un cop l’usuari s’ha registrat, haurà d'accedir amb el seu compte, prèvia lectura i acceptació de la informació sobre protecció de les seves dades personals per part de GRUP CBS QUALITY SLU i l’Avís legal de la pàgina web.
  2. Una vegada fet això, haurà de triar quins productes o serveis són del seu interès. Per fer-ho, haurà de prémer el botó "MATRICULAR-ME!", que trobarà dins de cada producte o servei.
  3. Un cop escollits tots els productes o serveis, haurà d’anar a la cistella de compra i revisar que els cursos escollits i les periodicitats de les subscripcions son correctes. Aquí podrà modificar, si ho vol, la periodicitat dels pagaments. Aquí s’indicarà l’import de la primera quota a pagar de cada servei (si son serveis de subscripció) i/o el preu únic a pagar (si son de productes o serveis pagament únic), i el total a pagar en aquest mateix moment; també, si n’hi ha, els descomptes o les ofertes aplicades.
  4. Per a tramitar la subscripció (compra), haurà de tenir la seva sessió iniciada. Si l’usuari encara no està registrat, haurà de complimentar un formulari de registre amb les seves dades personals prèvia lectura i acceptació de la informació sobre protecció de les seves dades personals per part de GRUP CBS QUALITY SLU i l’Avís legal de la pàgina web.

    Un cop fet, podrà tramitar la compra amb el botó “Confirmar”.

  5. Un cop fet això es generarà la comanda. Per finalitzar el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació de les Condicions de compra, l’Avís legal i la Política de privacitat. També, si contracta serveis de subscripció amb pagaments periòdics, haurà de marcar una casella on accepta que se li faran càrrecs periòdics fins que es doni de baixa. Se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar el pagament.
  6. Una vegada realitzat i validat el pagament, tindrà accés als productes o serveis contractats; se li enviarà un correu de confirmació del pagament amb les instruccions per accedir-hi, en el qual també apareixerà la data màxima per donar-se de baixa si no vol renovar la subscripció més períodes, i la data en la qual se li procedirà a carregar el següent pagament si no es dona de baixa.

El CLIENT es dona per informat que les descripcions i il·lustracions dels productes i serveis oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

3. DISPONIBILITAT:

Els serveis oferts per GRUP CBS QUALITY a través d’aquesta pàgina web es troben disponibles per a la seva visualització des de qualsevol lloc del món.

Les comandes es processaran una vegada que s'hagi rebut correctament el pagament.

Com hem indicat al punt 2. Procediment de compra, per tal que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament, on també s’inclourà, si el servei és de subscripció, la data del següent pagament.

4. SUBSCRIPCIONS

La subscripció del CLIENT continuarà vigent fins que l’usuari es doni de baixa.

El CLIENT pot cancel·lar la seva subscripció en qualsevol moment, i seguirà tenint accés als continguts fins al final del període de facturació vigent. Per donar-se de baixa, l’usuari ha d’anar al seu perfil del campus i tocar el botó “Cancel·lar subscripció”.

Si el CLIENT cancel·la la subscripció, el seu compte es tancarà automàticament al final del període de facturació corrent.

El cicle de facturació depèn del tipus de periodicitat que el CLIENT esculli. El CLIENT tindrà disponible, al seu perfil, la data del següent càrrec.

GRUP CBS QUALITY es reserva el dret de canviar els plans de subscripció i els preus quan ho consideri oportú i s’informarà al CLIENT dels mateixos.

5. PAGAMENT I TERMINIS DE PAGAMENT

S'accepta les següents formes de pagament:

  • Targeta de Crèdit/Dèbit:La transacció es realitza connectant directament amb l'entitat bancàriaCAIXABANK a través de la seva passarel·la de pagament.

Com expliquem en el punt 2. Procediment de compra, una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació d'aquest.

GRUP CBS QUALITY no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit/dèbit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Com hem dit també al punt 3. Disponibilitat, els pagaments són previs a la prestació del servei (accés al producte i/o servei), per la qual cosa GRUP CBS QUALITY no proporcionarà el servei sol·licitat fins el moment en què hagi rebut el pagament d'aquest. GRUP CBS QUALITY es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament d'aquests.

6. FACTURES

Amb la seva primera compra rebrà la seva factura al correu electrònic.

Pels següents pagaments, pot sol·licitar rebre les factures al seu correu electrònic posteriorment enviant un correu electrònic a hola@opositaresfacil.cat

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant GRUP CBS QUALITY exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

7. GARANTIA

A GRUP CBS QUALITY ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat, encara que, donada la naturalesa d'aquests, no podem oferir una garantia de satisfacció.

En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el servei correctament, haurà de comunicar-nos-ho el més aviat possible indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l'error, esmenar-la el més aviat possible.

8. DEVOLUCIONS

Donada la naturalesa del servei objecte del present contracte no és possible efectuar devolucions.

No facilitem devolucions ni abonaments per períodes parcials de subscripció ni per continguts no emprats.

9. DRET DE DESISTIMENT

IMPORTANT: A l’accedir a la nostra web, registrar-se i comprar algun dels nostres productes o serveis, vostè passa a tenir automàticament accés al contingut formatiu digital del mateix i, conseqüentment, donada la naturalesa del servei (contingut digital) i d'acord amb l'article 103 punt m del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment NO és aplicable a aquest contracte.

10. PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del servei i l'enviament al CLIENT d'un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

GRUP CBS QUALITY es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l'objectiu de millorar-los i que suposi un benefici pel CLIENT.

11. OBLIGACIONS DE LES PARTS

GRUP CBS QUALITY es compromet a proporcionar al CLIENT els serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries pel funcionament de la xarxa, disposant per a tal fi d'un equip tècnic i informàtic adequat.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del servei seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda.

Com es diu a l’apartat D de l’avís legal, GRUP CBS QUALITY no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies. De la mateixa forma, l’USUARI accepta que hi haurà petites parades del servidor per fer tasques de manteniment i millora d’aquest.

12. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de GRUP CBS QUALITY qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-lo en coneixement de GRUP CBS QUALITY a l'e-mail indicat a la nostra pàgina web.

En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l'informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als serveis en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l'adreça d'e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l'opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a hola@opositaresfacil.cat indicant en l'assumpte la paraula BAIXA.

13. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als serveis oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “CONFIMAR I PAGAR” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

14. NORMATIVA APLICABLE

El present contracte té caràcter mercantil i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas.

Així mateix, posem a disposició dels nostres clients el següent enllaç d'accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=es

15. DADES PERSONALS

El procés de contractació requereix que ompli formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar la compra i, si ho autoritza, per a remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El subministrament d'aquestes dades personals requereix l'aprovació prèvia de la nostra Política de Privacitat.

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 18/10/2022. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i serveis oferts. Si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.