Oposicions ICS 2023

Categoria: Oposicions · Publicat el 03/01/2023 · 4 minuts de lectura

Ja tenim aquí l’esperada convocatòria de les oposicions ICS 2023. Aquí t’expliquem tot el que has de saber.

1. En què consisteixen les oposicions de l’ICS 2023?

La Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre, va convocar tres processos de selecció de les oposicions de l’ICS 2023, dos emmarcats en el procés d’estabilització, i un emmarcat en el procés ordinari.

 • Procés estabilització de l’ICS:
  • Concurs de mèrits.
  • Concurs oposició.
 • Procés ordinari de l’ICS (taxes reposició):
  • Concurs oposició.

Quan parlem de concurs de mèrits, vol dir que només s’avaluen els mèrits (experiència, formació, cursos...). Quan parlem de concurs oposició, vol dir que una part son mèrits, però l’altra són proves de selecció (prova de temari tipus test, prova de supòsits pràctics...).

2. En quin ordre seran els diferents processos de les oposicions de l’ICS 2023?

Està previst que les oposicions de l’ICS 2023 segueixin aquest ordre:

 1. Concurs de mèrits procés estabilització ICS.
 2. Un cop acabat, s’iniciarà el concurs oposició procés estabilització ICS.
 3. Finalment, es farà el concurs oposició procés ordinari ICS.

3. Quines proves hi haurà a les oposicions de l’ICS 2023?

Pel concurs de mèrits, com hem dit, no hi ha proves en sí, sinó que s’avaluen els mèrits.

Pels altres dos processos de les oposicions de l’ICS, que son concurs oposició, tindrem dues proves en la fase d’oposició:

 1. Exercici número 1: test de coneixements. Aquí es fa un examen test que versarà sobre el temari transversal de les oposicions de l’ICS i sobre el temari específic de cada especialitat de l’ICS.
 2. Exercicis número 2: supòsits pràctics sobre el temari específic de cada especialitat de l’ICS.

La nota d’aquesta fase serà la suma de les dues proves.

A més a més, qui no tingui el nivell requerit de català i/o de castellà, haurà de fer la prova de català i/o castellà de les oposicions de l’ICS.

Curs temari transversal ICS

Veure curs

Curs temari específic Auxiliar Administratiu ICS

Veure curs

4. Quins mèrits em puntuen a les oposicions de l’ICS 2023?

PEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ QUE NOMÉS ÉS CONCURS DE MÈRITS:

El 100% de la puntuació d'aquesta fase (100 punts) es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen a continuació, en una distribució del 70% en serveis prestats i el 30% en altres mèrits curriculars.

A) Serveis prestats: 70% (puntuació màxima, 70 punts):

a) Serveis prestats com a personal de l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria convocada: 0,583 punts per mes complet (puntuació màxima, 70 punts).

b) Serveis prestats com a personal estatutari temporal en una categoria homologable en un altre servei nacional de salut (SNS): 0,2 punts per mes complet (puntuació màxima, 35 punts).

B) Altres mèrits curriculars 30% (puntuació màxima, 30 punts):

a) Superació de procés selectiu d'accés en els darrers 10 anys (puntuació màxima, 10 punts): Haver superat un concurs oposició sense haver obtingut plaça en la darrera convocatòria finalitzada de l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria dins els darrers 10 anys.

b) Formació continuada i formació reglada (puntuació màxima, 17 punts): Formació continuada fins a un màxim de 200 hores. Es consideren també com a formació continuada els mestratges i postgraus propis: 0,085 punts per hora (puntuació màxima, 17 punts). En les categories dels grups A1 i A2, tenir el doctorat, un màster universitari oficial relacionat amb la categoria o una especialitat pròpia de la categoria general convocada, atorgarà directament la valoració màxima de 17 punts.

c) Nivell superior de llengua catalana al requerit per a la categoria (puntuació màxima 1,5 punts): Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l'exigit, com a requisit de participació, en la convocatòria: 1,5 punts.

d) Competències digitals – ACTIC (puntuació màxima 1,5 punts). Es valoren les competències en tecnologies de la informació i la comunicació (Certificats ACTIC i equivalents). En cas d'acreditar més d'un nivell, puntuarà el nivell superior: nivell bàsic 0’5 punts; nivell mig 1 punt; nivell avançat 1’5 punts.

PEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ QUE ÉS CONCURS OPOSICIÓ, EN LA FASE CONCURS MERITEN:

El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (40 punts) es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen a continuació, en una distribució del 90% en serveis prestats i el 10% en altres mèrits curriculars.

a) Serveis prestats 90% (puntuació màxima, 36 punts):

a.1) Serveis prestats com a personal de l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria convocada: 0,3 punts per mes complet (puntuació màxima, 36 punts)

a.2) Serveis prestats com a personal estatutari temporal en una categoria homologable en un altre servei nacional de salut (SNS): 0,1 punts per mes complet (puntuació màxima,18 punts).

b) Altres mèrits curriculars: 10% (puntuació màxima, 4 punts):

b.1) Superació sense plaça de processos selectius d'accés (puntuació màxima, 1 punt): Haver superat un concurs oposició sense haver obtingut plaça en la darrera convocatòria finalitzada de l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria dins dels darrers 10 anys.

b.2) Formació continuada i formació reglada (puntuació màxima, 2 punts): Formació continuada fins a un màxim de 200 hores. Es consideren també com a formació continuada els mestratges i postgraus propis: 0,01 punts per hora (puntuació màxima, 2 punts). En les categories dels grups A1 i A2, tenir el doctorat, un màster universitari oficial relacionat amb la categoria convocada o disposar d'una especialitat pròpia de la categoria general convocada atorgarà directament la valoració màxima de 2 punts.

b.3) Nivell superior de llengua catalana al requerit per a la categoria (puntuació màxima, 0,5 punts): Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l'exigit com a requisit de participació en la convocatòria: 0,5 punts.

b.4) Competències digitals – ACTIC (puntuació màxima 0,5 punts). Es valoren les competències en tecnologies de la informació i la comunicació (certificats ACTIC i equivalents). En cas d'acreditar més d'un nivell, puntuarà el superior: nivell bàsic 0’1 punts; nivell mig 0’2 punt; nivell avançat 0’5 punts.

Coneixes la nostra plataforma?

Saber-ne més
PEL PROCÉS ORDINARI QUE ÉS CONCURS OPOSICIÓ, EN LA FASE CONCURS MERITEN:

El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (50 punts), es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen a continuació, en una distribució del 60% en serveis prestats i el 40% en altres mèrits curriculars.

a) Serveis prestats 60% (puntuació màxima 30 punts):

a.1) Serveis prestats com a personal de l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria convocada: 0,358 punts per mes complet (puntuació màxima, 30 punts).

a.2) Serveis prestats en qualsevol altra institució pública o concertada del SISCAT o de l'SNS, amb nomenament o contracte temporal en una categoria professional homologable a la convocada: (50% del valor establert en el punt a.1): 0,179 punts per mes complet (puntuació màxima, 15 punts).

b) Mèrits curriculars: 40% (puntuació màxima, 20 punts):

Grups A1 i A2

b.1) Superació sense plaça de processos selectius d'accés (puntuació màxima, 5 punts): Haver superat un concurs oposició sense haver obtingut plaça en la darrera convocatòria finalitzada de l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria dins els darrers 10 anys.

b.2) Doctorat, màsters oficials relacionats amb la categoria o disposar d'una especialitat pròpia de la categoria general convocada (puntuació màxima, 8 punts). Pel doctorat: 3,2 punts. Per un màster universitari: 2,4 punts. Per disposar d'una especialitat pròpia de la categoria general convocada, o d'una altra especialitat en el cas d'una convocatòria de facultatiu/iva especialista: 2,4 punts.

b.3) Formació continuada (puntuació màxima, 5 punts): Formació continuada fins a un màxim de 300 hores. Es consideren també com a formació continuada els mestratges i postgraus propis: 0,017 punts per hora (puntuació màxima, 5 punts).

b.4) Nivell superior de llengua catalana al requerit per a la categoria (puntuació màxima, 1 punt): Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l'exigit, com a requisit de participació, en la convocatòria: 1 punt.

b.5) Competències digitals – ACTIC (puntuació màxima, 1 punt). Es valoren les competències en tecnologies de la informació i la comunicació (certificats ACTIC i equivalents). En cas d'acreditar més d'un nivell, puntuarà el superior: nivell bàsic 0’5 punts; nivell mig 0’8 punt; nivell avançat 1 punts.

Resta de grups professionals:

b.1) Superació sense plaça de processos selectius d'accés (puntuació màxima, 5 punts): Haver superat un concurs oposició sense haver obtingut plaça en la darrera convocatòria finalitzada de l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria dins els darrers 10 anys.

b.2) Formació continuada (puntuació màxima, 13 punts): Formació continuada fins a un màxim de 300 hores. Es consideren també com a formació continuada els mestratges i postgraus propis: 0,044 punts per hora (puntuació màxima, 13 punts).

b.3) Nivell superior de llengua catalana al requerit per a la categoria (puntuació màxima, 1 punt): Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l'exigit, com a requisit de participació, en la convocatòria: 1 punt.

b.4) Competències digitals – ACTIC (puntuació màxima, 1 punt). Es valoren les competències en tecnologies de la informació i la comunicació (certificats ACTIC i equivalents). En cas d'acreditar més d'un nivell, puntuarà el superior: nivell bàsic 0’5 punts; nivell mig 0’8 punt; nivell avançat 1 punts.

Coneixes el nostre mètode?

Saber-ne més

5. Com és la distribució de places en les oposicions de l’ICS 2023?

Aquí et posem la distribució de places d’algunes de les especialitats de les oposicions de l’ICS 2023. Hem ressaltat oposicions de l’ICS de les quals han sortit més places.

Procés estabilitzacióProcés ordinari
Concurs mèritsConcurs-oposicióConcurs-oposició
Facultatiu/iva especialista. Medicina familiar i comunitària. EAP453+11655193
Tècnic/a superior de la funció administrativa33+531612
Diplomat/ada especialista en Infermeria, Obstetrícia i Ginecologia99+23721
Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria1.509+816051.243
Tècnic/a titula/ada mitjà en Treball Social79+947
Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic104385
Administratiu/va142+161118104
Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari. Cures auxiliars d'infermeria716+85278555
Auxiliar administratiu/iva904359462
Zelador/a11851137

6. Com em puc preparar per ser el/la millor en les oposicions de l’ICS 2023?

Com t’hem explicat, en les oposicions del procés d’estabilització de l’ICS i/o de les oposicions del procés ordinari de l’ICS hi ha dues proves:

 • Test de coneixements del temari transversal i del temari específic.
 • Supòsit pràctic del temari específic.

A Opositar és fàcil tenim, per una banda, el curs de temari transversal, que compartiu totes les especialitats. Per altra, per algunes especialitats (Auxiliar administratiu ICS, TCAI ICS, DUI ICS, i algunes més) farem també curs de temari específic.

Hi haurà preus especials per les persones que es matriculin als dos cursos (curs temari transversal + curs temari específic). En modalitat mensual, la quota mensual del curs de temari transversal és 135 €/mes; la quota del curs de temari específic és de 135 €/mes, però la quota que pagaràs si et matricules als dos junts serà de 155 €/mes. 😊