Subaltern de la Generalitat

Si vols fer oposicions per ser subaltern de la Generalitat de Catalunya, estàs al lloc adequat.

Cossos de policia

Requisits de les oposicions de subaltern de la Generalitat de Catalunya

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea.

Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

No s'exigeix tenir cap titulació acadèmica.

Posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.

No estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.

Pagar la taxa d'inscripció que correspongui.

Proves del procés de selecció per fer oposicions per ser subaltern de la Generalitat de Catalunya (torn lliure)

Les proves per fer oposicions per ser subaltern de la Generalitat consta de 2 fases:

Primera fase: Oposició

Aquí t’expliquem com són les proves que has de superar en les oposicions autonòmiques de Catalunya per ser Subaltern de la Generalitat.

Tingues present que cada convocatòria pot introduir petits canvis; no has de patir per això perquè nosaltres informem tots els nostres alumnes de qualsevol novetat, i adaptem les nostres formacions de forma ràpida i eficient als canvis.

 • Primer exercici: test de coneixements (eliminatori)

  Et posen a prova, a través d’un test de 30 preguntes (i 4 de reserva), quin grau de coneixement tens del temari.

 • Segon exercici: supòsit pràctic (eliminatori)

  Has de fer un supòsit pràctic que pot incloure diferents situacions professionals sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions i competències professionals de l'agrupació professional.

 • Tercer exercici: competències professionals (no eliminatori)

  Has de respondre un qüestionari de competències professionals que avaluar el teu grau d’adequació pel que fa les tasques i les funcions a desenvolupar com Subaltern de la Generalitat de Catalunya.

 • Primer exercici (català), només obligatori per les persones que no disposin del nivell B2 de català:
  • Primera part: redacció i exercicis de gramàtica.
  • Segona part: lectura en veu alta d’un text i conversa guiada.
 • Segon exercici (castellà), només obligatori per les perèons que no tinguin la nacionalitat espanyola ni el nivell B2 de llengua castellana.

Segona fase: Concurs

Aquí valoren els mèrits que tens per fer oposicions per ser subaltern de la Generalitat.

 • Et donen punts per tenir l’ACTIC.
 • Et donen punts pels serveis prestats a la Generalitat de Catalunya.
 • També et donen punts si has superat les proves per ser personal laboral fix

Nosaltres som centre preparador i examinador de l’ACTIC.

Encara tens dubtes?

Formulari de contacte