Bomber de la Generalitat · Bomber de Primera

Si vols fer oposicions per ser Bomber de la Generalitat, estàs al lloc adequat.

Cossos de policia

Requisits de les oposicions per Bomber de la Generalitat

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la UE.

Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

Graduat en ESO o qualsevol altre de nivell superior.

Estar en possessió del permís de conducció de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents.

C1 o superior.

C1 o superior (només si son participants que no tenen la nacionalitat espanyola).

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava com a personal laboral.

I tenir la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, demostrant no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

Pagar la taxa d'inscripció que correspongui.
Quan has de complir aquests requisits?

El dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Excepció: nivell de català i castellà.

Proves del procés de selecció per opositar per treballar de Bomber de la Generalitat

Les proves per opositar per treballar com Bomber de la Generalitat consten de 4 fases:

Primera fase: Oposició

Aquí t’expliquem com són les proves que has de superar en les oposicions autonòmiques de Catalunya per ser Bomber de la Generalitat.

Tingues present que cada convocatòria pot introduir petits canvis; no has de patir per això perquè nosaltres informem a tots els nostres alumnes de qualsevol novetat, i adaptem les nostres formacions de forma ràpida i eficient als canvis.

 • Subprova de coneixements.

  Test de 95 preguntes (més de 10 de reserva) sobre el temari, en 1 hora i 45 minuts.

  Has de treure un mínim de 5 per ser apte.

 • Cursa llançadora - Cursa Navette (compta un 20% sobre la nota).
 • Circuit d’agilitat (compta un 20% sobre la nota).
 • Exercici aquàtic (compta un 20% sobre la nota).
 • Pressió sobre banc (compta un 20% sobre la nota).
 • Pujada de corda (compta un 20% sobre la nota).

Has de treure un mínim de 5 de nota mitja per ser apte (amb un mínim d’un 5 en tots, exceptuant l’exercici aquàtic).

Consisteix en realitzar un circuit de quatre tasques dels oficis sanitari, fusteria i construcció, fontaneria i electricitat, i conducció i vehicles pesants.

Aquesta prova s’avalua amb una nota del 0 al 10.

 • Test d’avaluació psicològica de personalitat. Obligatori i eliminatori.

  Consisteix en la realització d'un test orientat a avaluar els trets de personalitat clínica i normal de les persones participants per tal de valorar-ne el seu grau d'ajust al funcionament adaptatiu amb relació a les funcions pròpies de la categoria de bomber de primera.

 • Avaluació psicològica competencial. Obligatori i eliminatori.

  Aquest exercici consisteix en la realització d'un o diversos exercicis per avaluar les característiques personals de l'aspirant i determinar-ne l'ajust al perfil competencial en relació amb les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica

Cursos d’oposicions per preparar aquesta prova:

Comprovació de les causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica. Aquí comproven que no tens cap de les exclusions mèdiques indicades i que, per tant, compleixes tots els requisits per les oposicions de bomber de la Generalitat.

Si no tens el nivell C1 de català (antic nivell C), hauràs de fer aquesta prova.

Si no tens la nacionalitat espanyola i/o el nivell C1 de castellà, hauràs de fer aquesta prova.

Segona fase: Concurs

Aquí valoren els mèrits que tens per opositar per treballar com Bomber. A dia d’avui, es valoren com a mèrit:

 • El temps de serveis prestats a la Generalitat de Catalunya en la categoria de bomber/a.
 • El temps de serveis prestats en qualsevol altra Administració pública en la categoria de bomber/a.
 • El temps prestat com a bomber voluntari de la secció activa o especial de la Generalitat de Catalunya.
 • El temps de serveis prestats com a auxiliar forestal, auxiliar forestal conductor, oficial 1a equip de prevenció activa forestal o tècnic especialista amb adscripció al GRAF.
 • El temps de serveis prestats en alguna categoria laboral amb rellevància operativa del dispositiu operatiu adscrit a la DGPEIS del Departament d'Interior.

Tercera fase: Formació

Aquesta fase consisteix en la superació d'un curs de formació d'una durada de 700 hores lectives. El contingut d'aquest curs selectiu, de caràcter obligatori i eliminatori, versarà sobre les matèries i les competències professionals, personals i socials relacionades amb les funcions pròpies de la categoria de bomber/a.

Quarta fase: Pràctiques

Un cop superada l’Escola, s’han de realitzar 600 hores de pràctiques de servei efectiu en parcs de bombers i/o altres instal·lacions de la DGPEIS.

Més informació convocatòria 81/23 Bombers Generalitat

Darreres convocatòries i Estadístiques OEF de les oposicions de Bomber de la Generalitat

AnyConvocatòriaEstatPlacesEstadístiques d'alumnes OEF
202381/23En procés240
202281/21Ja realitzada250Nota més alta coneixements = 8,7895
Nota mitjana coneixements = 7,6
Nota mitjana prova avaluació psicològica competencial = 6,9
14 alumnes d’Opositar és fàcil han obtingut plaça!!!
202081/19.2Ja realitzada250Nota més alta coneixements = 8,684
Nota mitjana coneixements = 7,89
Aptes prova avaluació psicològica competencial = 100%
7 alumnes d’Opositar és fàcil han obtingut plaça
201981/19Ja realitzada250Nota més alta coneixements = 8,447
Nota mitjana coneixements = 7,01
Aptes entrevista personal = 100%!!!!
8 alumnes d’Opositar és fàcil han obtingut plaça
201681/16Ja realitzada153Nota més alta coneixements = 9,000
Nota mitjana coneixements = 6,89
Aptes entrevista personal = 95%
2 alumnes d’Opositar és fàcil han obtingut plaça

Altres aspectes a tenir en compte per opositar per treballar com Bomber

 • El sou aproximat (incloent complement i possibles triennis), oscil·larà entre 2.000 i 3.200 euros bruts al mes (amb 2 pagues extraordinàries l’any).
 • Tindràs possibilitat d’agafar excedències.
 • Podràs optar a promocions internes.
 • Treballaràs a torns (24 hores de feina - 72 hores de descans). Raó per la qual algunes setmanes treballaràs un dia sencer, i d’altres dos dies sencers.
Agents Mossos d'Esquadra

Encara tens dubtes?

Formulari de contacte