Agents Rurals · Escala bàsica

Si vols fer oposicions per ser Agent Rural, estàs al lloc adequat.

Cossos de policia

Requisits de les oposicions per ser Agent Rural

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la UE.

Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de batxillerat, de tècnic o qualsevol altre equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior.

Estar en possessió del permís de conducció de la categoria B, en vigor, o permisos equivalents.

C1 o superior.

C1 o superior (només si son participants que no tenen la nacionalitat espanyola).

Posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies d’Agent Rural.

No tenir antecedents penals i no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

Prendre el compromís de portar armes de vigilància i guarderia mitjançant una declaració jurada.

Pagar la taxa d'inscripció que correspongui.
Quan has de complir aquests requisits?

El dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Excepció: nivell de català i castellà.

Proves del procés de selecció per les oposicions per ser Agent Rural

Les proves per opositar per treballar com Agent Rural consten de 4 fases:

Primera fase: Oposició

Aquí t’expliquem com són les proves que has de superar en les oposicions autonòmiques de Catalunya per ser Agent Rural. Tingues present que cada convocatòria pot introduir petits canvis; no has de patir per això perquè nosaltres informem a tots els nostres alumnes de qualsevol novetat, i adaptem les nostres formacions de forma ràpida i eficient als canvis.

 • Qüestionari de coneixements.

  Són 80 preguntes (o 50, si vas per promoció interna) tipus test.

  La qualificació és de 0 a 35 punts i necessites mínim un 17’5 per ser apte.

 • Tests aptitudinal.

  Realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant.

  S'avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva.

  La qualificació és de 0 a 15 punts i necessites mínim un 7’5 per ser apte.

Resoldre qüestions orientades a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, i també la seva adaptació personal i social, orientades a detectar trets psicopatològics o alteracions de la personalitat que dificultin o impossibilitin l’exercici de les funcions d’Agent Rural.

La qualificació és apte o no apte.

 • Cursa llançadora - Cura Navette (compta un 20% sobre la nota).
 • Circuit d’agilitat (compta un 20% sobre la nota).
 • Pressió sobre banc (compta un 20% sobre la nota).
 • Exercici aquàtic.

La qualificació és apte o no apte.

 • Un o diversos qüestionaris de competències professionals.
 • Entrevista personal

La qualificació és apte o no apte.

Cursos d’oposicions per preparar aquesta prova:

Comprovació de les causes d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica.

Aquí comproven que no tens cap de les exclusions mèdiques indicades i que, per tant, compleixes tots els requisits per les oposicions d'agent rural.

Si no tens el nivell C1 de català (antic nivell C), hauràs de fer aquesta prova.

Si no tens la nacionalitat espanyola i/o el nivell C1 de castellà, hauràs de fer aquesta prova.

Segona fase: Concurs

Aquí valoren els mèrits que tens per opositar per treballar com Agent Rural. A dia d’avui, es valoren com a mèrit:

 • Treball desenvolupat.
 • Titulacions acadèmiques.
 • Certificats ACTIC.
 • Certificat C2 de català.
 • Certificats d’idiomes estrangers.
 • Proves superades per assolir la condició de personal fix.

Nosaltres som centre preparador i examinador de l’ACTIC.

Tercera fase: Formació

Aquesta fase consisteix en la superació d'un curs de formació a l’ISPC d'una durada de 530 hores lectives. El contingut d'aquest curs selectiu, de caràcter obligatori i eliminatori, versarà sobre les matèries i les competències professionals, personals i socials relacionades amb les funcions pròpies de la categoria d’Agent rural.

Quarta fase: Pràctiques

Un cop superada l’Escola, s’han de realitzar 6 mesos de pràctiques de servei efectiu.

Darreres convocatòries i Estadístiques OEF de les oposicions per ser Agent Rural

AnyConvocatòriaEstatPlacesEstadístiques d'alumnes OEF
2023Pendent convocatòria100
202204/22En procés100
2020-2201/20Finalitzada50Mitja psicotècnics = 8’9
Aptes prova competències professionals = 100%

Encara tens dubtes?

Formulari de contacte