Policia Local · Agent

Si vols opositar per ser agent de la Policia Local, estàs al lloc adequat.

Cossos de policia

Requisits de les oposicions per ser agent de la Policia Local

Tenir la nacionalitat espanyola.

Haver complert 18 anys i no haver complert 57 anys d’edat.

Tenir el títol de la ESO o equivalent (EGB).

Tenir una alçada mínima de 165 centímetres, per als homes, i de 155 centímetres, per a les dones.

Posseir el permisos de conducció de vehicles:

 • De la classe B.
 • De la classe A2.
 • De la classe A.

Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigent el permisos de conducció, mentre es mantingui relació de servei amb la Policia Local.

Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

No patir cap malaltia ni cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria i no estar inclosa en cap causa d'exclusió mèdica.

No haver estat condemnada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal, i cancel·lats els antecedents penals, o haver demanat, si escau, la cancel·lació, i no estar inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública.

Pagar la taxa d'inscripció que correspongui.

Proves del procés de selecció per fer oposicions per ser agent de la Policia Local

Les proves per opositar per treballar com agent de Policia local consten de 3 fases:

Primera fase: Oposició

Aquí t’expliquem com són les proves que has de superar en les oposicions per ser agent de Policia Local.

Tingues en compte que segons el municipi, les proves poden variar. En poden haver més, en poden haver menys, o poden estar en diferent ordre.

Exercici de coneixements culturals

Cursos d’oposicions per preparar aquesta prova:

Si no tens el nivell B2 de català (antic nivell B), hauràs de fer aquesta prova.

 • Salt horitzontal
 • Cursa de velocitat (50 metres)
 • Circuit de natació
 • Llançament pilota medicinal (5 i 3 kg)
 • Cursa llançadora - Cursa Navette
 • Prova aptitudinal, per avaluar les capacitat intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants
 • Prova de personalitat i estat psicològic, orientada a avaluar els trets de la personalitat i a detectar possibles alteracions psicopatològiques degudes a les seves dificultats d'adaptació a l'entorn personal, social i laboral.
 • Entrevista personal.

Aquí comproven que no tens cap de les exclusions mèdiques indicades i que, per tant, compleixes tots els requisits per les oposicions de Policia Local

Segona fase: Formació

Aquesta fase consisteix en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica per a policies.

Tercera fase: Pràctiques

Un cop superada l’Escola, s’han de fer un mínim de dotze mesos de pràctiques prestant servei efectiu a Tarragona.

Altres aspectes a tenir en compte per les oposicions per ser agent de la Policia Local

 • El sou aproximat ronda els 3.000 euros bruts al mes (amb 2 pagues extraordinàries l’any).
 • Tindràs possibilitat d’agafar excedències.
 • Tindràs 40 dies de vacances l’any.
 • Tindràs possibilitat de fer hores extres.
 • Segons el torn que facis, tindràs festa una setmana de cada quatre.
Agents Mossos d'Esquadra

Encara tens dubtes?

Formulari de contacte