Bomber voluntari · Secció activa

Si vols treballar com a bomber voluntari a Catalunya, estàs al lloc adequat.

Cossos de policia

Requisits per treballar com Bomber voluntari

Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

Graduat en ESO o qualsevol altre de nivell superior.

Tenir la residència respecte del parc de bombers al qual es vol ser adscrit dins la isòcrona de resposta operativa de fins a 30 minuts i 00 segons. Comprova-ho a la calculadora d'isòcrones.

No patir cap malaltia ni discapacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de la Secció Activa del cos de bombers voluntaris.

B2 o superior.

B2 o superior.

Tenir la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, demostrant no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans
Quan has de complir aquests requisits?

El dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Excepció: nivell de català i castellà.

Proves del procés de selecció per treballar com Bomber Voluntari

Les proves per treballar com a Bomber voluntari consta de 3 fases:

Primera fase: Proves i mèrits

Aquí t’expliquem com són les proves que has de superar per treballar com Bomber Voluntari.

Tingues present que cada convocatòria pot introduir petits canvis; no has de patir per això perquè nosaltres informem a tots els nostres alumnes de qualsevol novetat, i adaptem les nostres formacions de forma ràpida i eficient als canvis.

Test de 60 preguntes (més de 5 de reserva) sobre el temari.

Puntuació màxima: 10 punts

  • Cursa llançadora - Cursa Navette.
  • Circuit d’agilitat.
  • Exercici aquàtic.
  • Pressió sobre banc.

Puntuació màxima: 10 punts

Realització d’un test psicotècnic de personalitat i una entrevista personal per avaluar les característiques personals de l’aspirant i determinar-ne l’ajust al perfil competencial en relació amb les funcions pròpies dels de la Secció Activa.

Puntuació màxima: 10 punts.

Cursos d’oposicions per preparar aquesta prova:

Realització d’un reconeixement mèdic a les persones participants.

La qualificació és d’apte o no apte.

Si no tens el nivell C1 de català o castellà (antic nivell C), hauràs de fer aquesta prova.

La qualificació és d’apte o no apte.

Segona fase: Formació

Aquesta fase consisteix en la superació d'un curs de formació d'una durada de 300 hores lectives (termini màxim de 4 mesos).

Tercera fase: Pràctiques

Un cop superat el curs, s’han de realitzar de 200 hores de pràctiques realitzant una habilitació per a l’activitat operativa, i 120 hores de pràctiques en parcs de bombers i altres instal·lacions de la DGPEIS.

Darreres convocatòries i estadístiques de les oposicions de Bomber voluntari

AnyConvocatòriaEstatPlacesEstadístiques d'alumnes OEF
2022BV 90/22En procés300Aptes prova coneixements = 100%
2020BV 90/21.2Ja realitzada35No vam preparar cap alumne; va ser una oposició petita (5 aspirants admesos en el procés)
2019BV 90/20Ja realitzada200Aptes prova coneixements = 100%
Nota més alta coneixements = 9,333
Aptes prova avaluació psicològica i entrevista personal = 100%
2016BV 90/16Ja realitzada350Aptes prova coneixements = 100%
Aptes prova avaluació psicològica i entrevista personal = 100%

Encara tens dubtes?

Formulari de contacte