Auxiliar Administratiu de la Generalitat

Si vols fer oposicions per ser auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya, estàs al lloc adequat.

Cossos de policia

Requisits de les oposicions d’auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea.

Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

Tenir el títol de la ESO o equivalent (EGB).

Posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.

No estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.

Pagar la taxa d'inscripció que correspongui.
Quan has de complir aquests requisits?

El dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Proves del procés de selecció per fer oposicions per ser auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya

Les proves per fer oposicions per ser auxiliar administratiu de la Generalitat consta de 2 fases:

Primera fase: Oposició

Aquí t’expliquem com són les proves que has de superar en les oposicions autonòmiques de Catalunya per ser Auxiliar administratiu.

Tingues present que cada convocatòria pot introduir petits canvis; no has de patir per això perquè nosaltres informem a tots els nostres alumnes de qualsevol novetat, i adaptem les nostres formacions de forma ràpida i eficient als canvis.

 • Primer exercici: competències professionals (no eliminatori)

  Has de respondre un qüestionari de competències professionals que avaluar el teu grau d’adequació pel que fa les tasques i les funcions a desenvolupar com Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya.

  El temps que tindràs, com a màxim, serà de 45 minuts.

  La qualificació de l’exercici serà de 0 a 5 punts.

 • Segon exercici: coneixements (eliminatori)

  Et posen a prova, a través d’un test de 50 preguntes (i 3 de reserva), quin grau de coneixement tens del temari (25 temes).

  La qualificació de l’exercici serà de 0 a 5 punts; has de treure un mínim de 2’5.

 • Tercer exercici: supòsit pràctic (eliminatori)

  Has de fer un supòsit pràctic

  El temps que tindràs, com a màxim, serà de 1 hora i 30 minuts.

  La qualificació de l’exercici serà de 0 a 10 punts; has de treure un mínim de 5.

 • Primer exercici (català), només obligatori per les persones que no disposin del nivell C1 (antic C) de català:
  • Primera part: redacció d’un text de 200 paraules, comprensió lectora a través de la lectura d’un text i la resposta de preguntes, i exercicis d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic.
  • Segona part: lectura en veu alta d’un text i una conversa.
 • Segon exercici (castellà), només obligatori per les perèons que no tinguin la nacionalitat espanyola ni el nivell C2 de llengua castellana.

Has de treure un mínim de 5 de nota mitja per ser apte (amb un mínim d’un 1 en cadascuna).

Segona fase: Concurs

Aquí valoren els mèrits que tens per fer oposicions per ser auxiliar administratiu de la Generalitat.

 • Et donen punts per tenir l’ACTIC.
 • Et donen punts pels serveis prestats a la Generalitat de Catalunya.

Nosaltres som centre preparador i examinador de l’ACTIC.

Darreres convocatòries i Estadístiques OEF de les oposicions autonòmiques de Catalunya ser Auxiliar Administratiu de la Generalitat

AnyEstatPlacesEstadístiques d'alumnes OEF
2022-23 (oferta pública d’ocupació 2018)Pendent convocatòria1.476
2012Ja realitzada749Aprovats coneixements = 100%

Altres aspectes a tenir en compte per fer oposicions per ser auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya

 • El sou aproximat és de 1.400 euros bruts mensuals.
 • Tramitaràs expedients i processos administratius.
 • Revisaràs i proposaràs impresos i formularis.
 • Realitzaràs feines arxivístiques.
 • Informaràs als superiors competents sobre els continguts dels expedients, així com a qualsevol persona o entitat legítimament interessada.
 • Atendràs usuaris
Agents Mossos d'Esquadra

Encara tens dubtes?

Formulari de contacte