Auxiliar Administratiu de la Generalitat

Si vols fer oposicions per ser auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya, estàs al lloc adequat.

Cossos de policia

Requisits de les oposicions d’auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea.

Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

Tenir el títol de la ESO o equivalent (EGB).

Posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.

No estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.

Pagar la taxa d'inscripció que correspongui.
Quan has de complir aquests requisits?

El dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Proves del procés de selecció per fer oposicions per ser auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya (torn lliure)

Les proves per fer oposicions per ser auxiliar administratiu de la Generalitat consta de 2 fases:

Primera fase: Oposició

Aquí t’expliquem com són les proves que has de superar en les oposicions autonòmiques de Catalunya per ser Auxiliar administratiu.

Tingues present que cada convocatòria pot introduir petits canvis; no has de patir per això perquè nosaltres informem a tots els nostres alumnes de qualsevol novetat, i adaptem les nostres formacions de forma ràpida i eficient als canvis.

 • Primer exercici: coneixements

  Et posen a prova, a través d’un test de 50 preguntes (i 5 de reserva), quin grau de coneixement tens del temari.

  El temps que tindràs serà d’1 hora i 20 minuts.

  La qualificació de l’exercici serà de 0 a 25 punts.

 • Segon exercici: supòsit pràctic tipus test

  Has de fer un supòsit pràctic amb 10 preguntes tipus test.

  El temps que tindràs, com a màxim, serà de 1 hora i 30 minuts.

  La qualificació de l’exercici serà de 0 a 35 punts.

 • Primer exercici (català), només obligatori per les persones que no disposin del nivell C1 (antic C) de català:
  • Primera part: redacció d’un text de 200 paraules, comprensió lectora a través de la lectura d’un text i la resposta de preguntes, i exercicis d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic.
  • Segona part: lectura en veu alta d’un text i una conversa.
 • Segon exercici (castellà), només obligatori per les perèons que no tinguin la nacionalitat espanyola ni el nivell C2 de llengua castellana.

Has de treure un mínim de 5 de nota mitja per ser apte (amb un mínim d’un 1 en cadascuna).

Segona fase: Concurs

Serveis prestats

Es valoren els serveis prestats fins a un màxim de 32 punts, d'acord amb la distribució següent:

 • Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en el mateix cos, escala o especialitat funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya respecte del qual se sol·licita la participació, a raó de 0,550 punts per mes complet.
 • Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en altres administracions públiques en cossos, escales o especialitats funcionarials assimilats al de l'Administració de la Generalitat de Catalunya respecte del qual se sol·licita la participació, a raó de 0,183 per mes complet.

Superació sense plaça de processos selectius d'accés

Es valora haver superat un procés selectiu de concurs oposició sense haver obtingut plaça de la darrera convocatòria finalitzada per accedir al mateix cos, escala o especialitat funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, independentment d'haver superat o no la fase de pràctiques amb 2 punts.

Coneixements de llengua catalana

Es valoren els coneixements de llengua catalana, fins a un màxim de 3 punts, d'acord amb la distribució següent:

 • Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l'exigit, com a requisit de participació, en la convocatòria: 0,75 punts.
 • Certificat de coneixements de llenguatge administratiu: 0,75 punts.
 • Certificat “J”, de coneixements de llenguatge jurídic: 0,75 punts.
 • Certificat “K”, de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits: 0,75 punts.

Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

Es valoren els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) i els certificats declarats equivalents, amb un màxim de 3 punts, d'acord amb la distribució següent:

 • Certificat de nivell avançat: 3 punts.
 • Certificat de nivell mitjà: 2 punts.
 • Certificat de nivell bàsic: 1 punt.

En cas de disposar de diversos certificats, es valorarà únicament el de nivell més alt.

Darreres convocatòries i Estadístiques OEF de les oposicions autonòmiques de Catalunya ser Auxiliar Administratiu de la Generalitat

AnyEstatPlacesEstadístiques d'alumnes OEF
2023Pendent convocatòriaTBD
2023 · Convocatòria estabilitzacióEn procés545
2012Ja realitzada749Aprovats coneixements = 100%

Altres aspectes a tenir en compte per fer oposicions per ser auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya

 • El sou aproximat és de 1.400 euros bruts mensuals.
 • Tramitaràs expedients i processos administratius.
 • Revisaràs i proposaràs impresos i formularis.
 • Realitzaràs feines arxivístiques.
 • Informaràs als superiors competents sobre els continguts dels expedients, així com a qualsevol persona o entitat legítimament interessada.
 • Atendràs usuaris
Agents Mossos d'Esquadra

Encara tens dubtes?

Formulari de contacte