Condicions d'ús

El responsable del campus Opositar és fàcil (d’ara en endavant, “campus”)és GRUP CBS QUALITY SLU, amb NIF núm. B55730451 i domicili a C/ Ventallols 5, 43003, Tarragona (Espanya) i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona en el Tomo 3080, Llibre 0, Foli 91, Fulla T-52987, Inscrip. 1.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns a l'e-mail hola@opositaresfacil.cat

L'accés al nostre campus per part de l'USUARI es realitza, un cop contractat el servei corresponent, a través de la url https://campus.opositaresfacil.cat/ i haurà d'accedir amb el seu compte registrat, prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que preguem es llegeixi detingudament.

L'USUARI, en el moment que utilitza el nostre campus, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d'ús d'aquesta. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar-la o operar per mitjà d'aquesta.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre campus a fi d'introduir les millores que considerem oportunes; així com ampliar, reduir o modificar els serveis i continguts prestats i, fins i tot, suprimir-la de la Xarxa, tot això de manera unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

Tots els continguts, temaris, podcasts, materials, recursos visuals, vídeos, textos, tests, activitats, logos, gràfics, imatges i codis font de l'aplicació o accessibles a través de l'aplicació, són propietat de GRUP CBS QUALITY o de tercers dels quals s'han adquirit els seus drets d'explotació o sota autorització, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L'usuari únicament té dret a un ús privat del campus i els seus continguts i materials formatius accessibles en el moment de la compra, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular. En tot cas, GRUP CBS QUALITY és el titular únic i exclusiu de tots els continguts i materials formatius.

Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial, de la nostra aplicació.

B. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS:

GRUP CBS QUALITY SLU posa a la disposició dels seus USUARIS l'accés la pàgina web perquè aquests puguin subscriure's a qualsevol dels serveis previstos en aquesta.

Per accedir a la pàgina web els USUARIS hauran d’accedir a https://opositaresfacil.cat/

Per accedir al campus, un cop contractat el servei corresponent seguint el procés de compra indicat a al punt 2. Procediment compra de “Condicions de compra”, poden accedir-hi a través del botó del menú superior d’aquesta pàgina web i/o directament a al URL https://campus.opositaresfacil.cat/.

El tractament de les dades personals dels USUARIS es realitza d'acord amb la Política de privacitat que està a la seva disposició en l'apartat “Política de privacitat” de la pàgina web.

L’USUARI no pot realitzar captures de pantalla ni gravacions de pantalla durant la seva navegació, GRUP CBS QUALITY pot rebre un avís quan es faci tal acció i es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a l’USUARI que incompleixi aquest extrem, sense possibilitat de devolució dels diners pagats.

L'USUARI ha d'accedir i utilitzar el nostre campus i tots els seus serveis i funcionalitats conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic, la legislació vigent i les presents Condicions d'Ús.

L'accés al nostre campus i la utilització del mateix es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'USUARI, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

GRUP CBS QUALITY es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol USUARI que entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l'ús de la nostra aplicació sense que l'USUARI tingui dret a reclamació de cap mena per aquesta mena d'accions. Així mateix, es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d'ús, acceptant l'USUARI que la no iniciació d'aquestes accions no constitueix una renúncia formal a aquestes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

C. SUBSCRIPCIONS:

La subscripció de l’USUARI continuarà vigent fins que l’usuari es doni de baixa.

L’USUARI pot cancel·lar la seva subscripció en qualsevol moment, i seguirà tenint accés als continguts fins al final del període de facturació vigent. Per donar-se de baixa, l’usuari ha d’anar al seu perfil i tocar el botó “Cancel·lar subscripció”.

Si l’USUARI cancel·la la subscripció, el seu compte es tancarà automàticament al final del període de facturació corrent.

El cicle de facturació depèn del tipus de periodicitat que l’USUARI esculli. L’USUARI tindrà disponible, al seu perfil, la data del següent càrrec.

GRUP CBS QUALITY es reserva el dret de canviar els plans de subscripció i els preus quan ho consideri oportú.

D. RESPONSABILITATS:

En posar a disposició de l'USUARI aquest campus volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació d'aquest, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic o el dispositiu mòbil de l'USUARI o de l'organització a la qual pertanyi, ni de qualsevol efecte negatiu o indesitjat que l'aplicació pugui causar en aquests.

GRUP CBS QUALITY SLU no garanteix que la disponibilitat dels serveis del campus sigui contínua i ininterrompuda per circumstàncies originades per causes de força major, problemes a la xarxa d'Internet, cobertura de xarxes mòbils, fallades tecnològiques o avaries, pròpies o alienes, derivades de l'estat actual de la tecnologia i altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l'USUARI accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a GRUP CBS QUALITY qualsevol responsabilitat per aquestes, així com per les possibles fallades i errors derivats de l'ús del servei.

De la mateixa forma, l’USUARI accepta que hi haurà petites parades del servidor per fer tasques de manteniment i millora d’aquest.

El funcionament del campus requereix l'accés a Internet. És responsabilitat exclusiva de l'USUARI tant la disposició dels serveis de connexió de dades que garanteixin el seu funcionament com l'assumir el cost d'aquests.

L'USUARI té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre campus que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus o instal·lació de robots o programari que alteri el normal funcionament de la nostra APP o, en definitiva, pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L'USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús del nostre campus, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre l'aplicació es derivi, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre campus, obligant-se l'USUARI a mantenir indemne a GRUP CBS QUALITY per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets.

GRUP CBS QUALITY SLU queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l'incompliment per part de l'USUARI de les nostres condicions d'ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l'incompliment de la legislació vigent.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre campus i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en aquestes i, per tant, les accepta íntegra i expressament.

L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la nostra pàgina web i/o pel nostre campus, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

E. VALIDESA, JURISDICCIÓ I VIGÈNCIA:

Les presents Condicions Generals d'Ús han estat actualitzades amb data 20/08/2022.

No obstant això, en qualsevol moment podem procedir a la seva modificació per a adaptar-les als canvis que, en el seu cas, es produeixin a la nostra pàgina web o nostre campus, així com modificacions legislatives o jurisprudencials que puguin afectar-la. Per això, li aconsellem que, si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web o nostre campus i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web o nostre campus es regeix exclusivament per les lleis espanyoles, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta aplicació. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web o campus, totes les parts se sotmeten als Jutjats del domicili del consumidor.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web o nostre campus, pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades indicades a l’encapçalament.